ติดต่อวางระบบโทร 096-659-1415 | 096-659-1951

ช่องทางการรับชำระเงินผ่านสกุลเงินดิจิตอล

อัตราแลกเปลี่ยน


สินค้าหรือบริการที่รับชำระ

  • ค่าสินค้าหรือค่าอุปกรณ์ (ยอดเต็ม)
  • ค่าบริการต่างๆ (ยอดที่ไม่มีหัก ณ ที่จ่าย)
  • ค่าดูแลรักษาระบบรายเดือน MA (ยอดชำระ 6 เดือนขึ้นไป)
  • ค่าอบรมทุกหลักสูตรและค่าสอบ Certified
  • ค่าเช่าอุปกรณ์และระบบเครือข่าย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร : 096-6591415, 096-6591951 หรือ sales@vrproservice.com