[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

Kittisak 30/04/2019 0
On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ      On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าได้เรียกใช้บริการจากทางเรา On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ ที...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

Kittisak 26/04/2019 0
งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน     งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน         ทีมงาน VRProService เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ WiFi ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา MA ที่ลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ขอบคุณลูกค...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

Kittisak 24/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ         งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา โดยทีมงานเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VR...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

Kittisak 23/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ     แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการแก้ไขระบบภายในของออฟฟิศ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไข พร้อมทำการ Setup ระบบภายในเช่น Computer, Printer, Fax, ให้พร้อมใช้งานก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

Kittisak 22/04/2019 0
งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ      งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ       งานแก้ไขระบบ Printer & Network เนื่องจากไม่สามารถใช้งานลูกค้าจึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าท...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

Kittisak 22/04/2019 0
แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน      แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เป็นการด่วนเนื่องจาก WiFi ภายในหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ปัญหาที่พ...
อ่านต่อ