[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB

06/05/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB     อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB         ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกออฟฟิศพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ WiFi เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วย ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

30/04/2019 0
On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ      On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าได้เรียกใช้บริการจากทางเรา On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ ที...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ

[Solutions] ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ

29/04/2019 0
ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ     ติดตั้งปริ้นเตอร์ & Fax ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ พร้อมกับ Setup ระบบคอมพิวเตอร์ภายในออฟฟิศให้สามารถใช้งานปริ้นเตอร์ได้ทุกเครื่องพร้อมกับระบบ Fax ทีมงานได้ทำการติดต...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

[Solutions] งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท

24/04/2019 0
งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท     งาน On-Site Service อุปกรณ์ Computer ภายในบริษัท           ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ Computer ได้ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ สาเหตุท...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

23/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ     แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการแก้ไขระบบภายในของออฟฟิศ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไข พร้อมทำการ Setup ระบบภายในเช่น Computer, Printer, Fax, ให้พร้อมใช้งานก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service

19/04/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service     แก้ไขอุปกรณ์ Computer On-Site Service         งานแก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ โดยลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเนื่องจากอุปกรณ์ Computer มีปัญหาทีมงานได้เข้าทำการแก้ไขพร้อมกับ Setup ระบบให้เหมา...
อ่านต่อ