[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

23/08/2019 0
งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ           ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ CCTV ภายในบ้านไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากเกิดปัญหาชำรุดจากการใช้งานเป็นระยะเวลานาน พร้อมเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเรียบร้อย ขอบคุณล...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้

[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้

18/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้     On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Printer ใช้งานไม่ได้         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์ Printer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาดังกล่...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

09/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า     On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ CCTV & สำรองไฟฟ้าได้ โดยตัวอุปกรณ์มีเสียงร้องเตือนตลอดเวลา ทีมงานจึงได้เ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)

[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)

08/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)     On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ Computer (PSU)         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางทีมงานให้เข้าทำการแก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานได้เข้าทำการตร...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด

[Solutions] On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด

04/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด     On-Site Service แก้ไขอุปกรณ์ CCTV ชำรุด         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ CCTV ชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน

[Solutions] แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน

04/07/2019 0
แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน     แก้ไขอุปกรณ์ UPS ชำรุดจากการใช้งาน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเรา ทีมงานจึงได้เข้าทำการตรวจสอบพบปัญหาดังกล่าวเกิดจากอุปกรณ์ CCTV ชำรุด จึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถกลับมาใช้งานได้เป็นปกติ ขอบ...
อ่านต่อ