[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

[Solutions] On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า

09/07/2019 0
On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า     On-Site Service แก้ไขระบบ CCTV & สำรองไฟฟ้า         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากไม่สามารถใช้งานอุปกรณ์ CCTV & สำรองไฟฟ้าได้ โดยตัวอุปกรณ์มีเสียงร้องเตือนตลอดเวลา ทีมงานจึงได้เ...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS

[Solutions] On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS

02/07/2019 0
On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS     On-Site Service ติดตั้งอุุปกรณ์ Printer & เปลี่ยนแบตเตอรี่ UPS         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service โดยให้ทีมงานทำการติดตั้งอุปกรณ์ Printer ชุดใหม่พร้อมทำการเปลี่ยนแบตเเตอรี่ข...
อ่านต่อ
[Soluitons] On-Site Service เปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

[Soluitons] On-Site Service เปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

17/06/2019 0
On-Site Service เปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า     On-Site Service เปลี่ยนอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าภายชำรุดไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานจึงเข้าทำการแก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าให้ใหม่ พร...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ CCTV

[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ CCTV

02/05/2019 0
On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ CCTV     On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ CCTV         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service จากทางเราเนื่องจากระบบ CCTV & ระบบสำรองไฟ้า (UPS) ชำรุดเนื่องจากเกิดภัยธรรมาชาติทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบ พร้อมทำการแก้ไข...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งระบบไฟฟ้า & เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS

[Solutions] ติดตั้งระบบไฟฟ้า & เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS

10/03/2019 0
ติดตั้งระบบไฟฟ้า & เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS    ติดตั้งระบบไฟฟ้า & เปลี่ยนอุปกรณ์ UPS         ลูกค้ามีความต้องการให้ทำการติดตั้งระบบไฟฟ้า พร้อมกับแก้ไขอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า เบื้องต้นทีมงานได้ทำการติดตั้งและเปลี่ยนอุปกรณ์ให้สามารถใช้งานได้พร้อมกับแนะนำการใช้งานเ...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

[Solutions] งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

10/03/2019 0
งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า     งาน MA ระบบ Computer & อุปกรณ์สำรองไฟฟ้า         ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA จากทางเราเนื่องจากอุปกรณ์ Computer & ระบบสำรองไฟฟ้าไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ทีมงานจึงได้เข้าทำแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้ออธิบายการปั...
อ่านต่อ