26/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งานติดตั้งระบบ CCTV เพิ่มเติม 2 จุด

 

 

 

 

 

งานติดตั้งระบบ CCTV เพิ่มเติม 2 จุด

 

        ลูกค้ามีความต้องการให้เพิ่มกล้องวงจรปิดให้ครอบคลุมภายในบริเวณร้าน ทีมงานสำรวจพบว่าทางด้านหน้าและคลังสินค้ายังไม่มีกล้องวงจรปิด จึงทำการติดตั้งเพิ่มเติมโดยใช้กล้องประเภท IP Camera พร้อมทำการปรับตั้งมุมมองของกล้องให้ครอบคลุมและชัดเจนอย่างทั่วถึง เพื่อความปลอดภัยและการดูแลรักษาภายในร้าน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService