13/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Printer สำหรับถ่ายเอกสาร

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Printer สำหรับถ่ายเอกสาร

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานปริ้นเตอร์ภายในออฟฟิศได้ จึงได้เรียกใช้บริการ MA Service On Site โดยทีมงานได้เขาทำการตรวจสอบพบปัญหาเกิดจากตัวไดร์เวอร์มีปัญหาไม่สามารถใช้งานได้ จึงได้ทำการแก้ไข พร้อมทั้งตั้งค่าอุปกรณ์ให้ใหม่ เพื่อการใช้งานที่ดีขึ้น ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService