13/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA ระบบ Printer Service On Site

 

 

 

 

งาน MA ระบบ Printer Service On Site

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ MA On Site Service จากทางเรา VRProService เนื่องจากอุปกรณ์ปริ้นเตอร์ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงได้เข้าทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เบื่องต้นปัญหาเกิดจากระบบดึกกระดาษของปริ้นเตอร์ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService