05/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

 

งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

 

 

 

 

 

งาน MA แก้ไขระบบ Fax ภายในออฟฟิศ

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งานระบบ fax ได้ จึงได้ทำการตรวจสอบระบบพบว่าอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากสายสัญญาณเกิดการชำรุดจึงทำการเปลี่ยนสายสัญญาณใหม่พร้อมกับเข้าหัวสายสัญญาณ และทดสอบการใช้งานหลังจากทำการตรวจสอบแล้ว ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService


นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService