11/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

งาน MA แก้ไขระบบ WiFi ภายในอาคาร

 

 

 

 

งาน MA แก้ไขระบบ WiFi ภายในอาคาร

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการระบบ MA จากทางเรา VRProService เนื่องจากไม่สามารถเชื่อมต่อุปกรณ์ Smart TV เข้ากับสัญญาณ WiFi ได้ ทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมแนะนำวิธีการใช้งานอย่างถูกต้องทีละขั้นตอน ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProServic