13/09/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

ตั้งค่าการใช้งาน Graphing บนอุปกรณ์ MikroTik

 

        วันนี้เรามาพูดถึงเรื่องของ Graphing กันดีกว่า โดยเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับนักวิเคราะห์ระบบเพราะช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ตในระบบเน็ตเวิร์คเพื่อช่วยในการจัดการระบบให้มีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงระบบได้ เรียกได้ว่า Graphing เป็นเครื่องมือที่ใช้วิเคราะห์ระบบ มาดูตัวอย่างการตั้งค่ากันเลยดีกว่า

 

ตัวอย่างการตั้งค่า Graphing

 

1. เมนู Tools -> Graphing

 • หัวข้อ Graphing กดปุ่ม Add แล้วเตรียมตั้งค่า

 

 

2. ทำการตั้งค่าดังภาพ

 • หัวข้อ Interface Rules
 • Interface : pppoe-out1 (เลือก Interface ที่ต้องการใช้ Monitor เช่น pppoe-out1)
 • Allow Address : 0.0.0.0/0 (เลือกทุก IP Address ที่ต้องการเช่น 0.0.0.0/0)
 • Store on Disk : ทำเครื่องหมายถูกถ้าต้องการให้เก็บขอมูลลงบน Disk

***ตัวอย่างที่เลือกมาเป็นการ Monitor Graphing ที่ Interface Rules

 

 

3. เมนู IP -> Services

 • www : ทำการเปิดการใช้งานแล้วกำหนด Port ที่ต้องการ (เช่น 8899) เพื่อใช้เข้าดู Graphing ผ่าน www

 

 

4. เปิด Browser แล้วทำการพิมพ์ IP Address ของอุปกรณ์ MikroTik ตามด้วย Port ที่กำหนดไว้

 • จากนั้นทำการเลือก : Graphing

 

 

5. ต่อจากข้อ 4 ทำการเลือกหัวข้อ : pppoe-out1 ที่กำหนดไว้ในอุปกรณ์ในตอนแรก

 

 

6. ต่อจากข้อ 5 เมื่อเข้ามาแล้วจะพบหลายหัวข้อที่โชว์อยู่

 • Daily : คือ ค่าเฉลี่ยของ Graph ต่อวัน จะเฉลี่ยทุก 5 นาที
 • Weekly : คือ ค่าเฉลี่ยของ Graph ต่อสัปดาห์ จะเฉลี่ยทุก 30 นาที
 • Monthly : คือ ค่าเฉลี่ยของ Graph ต่อเดือน จะเฉลี่ยทุก 2 ชั่วโมง
 • Yearly : คือ ค่าเฉลี่ยของ Graph ต่อปี จะเฉลี่ยทุก 1 วัน

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService