28/09/2024 0 Comment(s) เรียนออนไลน์,

ตั้งค่า LINE Notify บนอุปกรณ์ MikroTik

 

        อุปกรณ์ MikroTik เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถที่หลากหลายเราจะยกตัวอย่างความสามารถที่น่าสนใจคือ LINE Notify เป็นบริการที่ใช้สำหรับแจ้งเตือนกับบริการที่หลากหลาย และที่สำคัญยังสามารถรับการแจ้งเตือนแบบทางกลุ่มได้อีกด้วย

 

LINE Notify ใช้งานอย่างไร?

 

        เบื้องต้นเราใช้ Line notify เพื่อแจ้งสถานะการออนไลน์ไปยังระบบปลายทาง จึงทำให้เราสามารถที่จะทำการส่งข้อความสำหรับแจ้งเตือนจากอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Internet ซึ่งการใช้งานโดยรวมของ Line notify จะมีรูปแบบดังนี้ คือ เริ่มแรกเลย เราต้องทำการสร้าง token ของ accout ในระบบของ Line ก่อน จากนั้นให้เรานำ token นี้เอาไปใช้เมื่อเราต้องการที่จะส่งข้อความสำหรับใช้แจ้งเตือนต่าง ๆ เราจะใช้ token นี้เพื่อส่งข้อความแจ้งเตือน

 

วิธีตั้งค่า LINE Notify

 

การทำ Line Notify มีข้อมูลเบื้องต้นที่ต้องใช้ดังนี้

 • /tool fetch url="http://linenotify.com/notify.php\?token=xxxxxx&message=yyyyyyy" keep-result=no : Script สำหรับใช้ในอุปกรณ์ MikroTik
 • https://notify-bot.line.me/my/ : Link สำหรับเข้าสู่เว็ปไซต์ Line.me
 • http://meyerweb.com/eric/tools/dencoder/ : Link สำหรับเข้าสู่เว็ปไซต์สำหรับเข้ารหัสข้อความ

 

1. ตัวอย่างเว็ปไซต์สำหรับใช้ในการเข้ารหัสข้อความ

 • Decode : คือ การถอดรหัสข้อความ
 • Encode : คือ การเข้ารหัสข้อความ

 

 

2. เบื้องต้นให้ทำการเข้าถึงเว็ปไซต์ Line.me

 • https://notify-bot.line.me/my/

 

 

3. ทำการ Login เข้าสู่เว็ปไซต์ https://notify-bot.line.me/my/

 • แล้วทำการกดปุ่ม ออก Token

 

 

4. ตั้งค่าตามรูปด้านล่าง

 • ใส่ชื่อ Token : จะแสดงเมื่อมีการแจ้งเตือน
 • เลือกห้องแชทสำหรับส่งข้อความแจ้งเตือน
 • แล้วทำการกดปุ่ม ออก Token

 

 

5. จะได้ Token ที่ทำการออกให้ทำการกดปุ่ม " คัดลอก "

 

 

6. เมื่อเสร็จแล้วจะขึ้นดังรูปด้านล่าง

 

 

7. เบื้องต้นให้ทำให้เป็นเพื่อนกับ LINE Notify แล้วทำการเชิญเข้ากลุ่ม

 

 

8. ให้ทำการนำ Script มาวางลงในช่อง " Lease Script "

 • /tool fetch url="http://linenotify.com/notify.php\?token=xxxxxx&message=yyyyyyy" keep-result=no : Script สำหรับใช้งาน
 • สามารถวาง Script LINE Notify เพิ่มเติมได้หลายเมนูด้วยกัน >>> ดูเพิ่มเติม

ตัวอย่าง : ในเบื้องต้นยกตัวอย่างการใช้ LINE Notify แจ้งเตือน DHCP Server Lease

 

 

9. นำ Token ที่ได้จากการออก Token มาลงในตำแหน่ง Token= ดังรูปด้านล่าง

 

 

10. นำข้อความที่ได้รับการเข้ารหัสแล้วมาวางลงในตำแหน่ง massage= ดังรูปตัวอย่าง

 

 

11. เมื่อมีเครื่อง " Client " เชื่อมต่อและได้รับ DHCP Server ก็จะมีข้อความแจ้งเตือนจาก " LINE Notify "

 

 

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService