14/03/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้งระบบ CCTV จำนวน 4 จุด ภายในบ้าน

 

 

 

 

ติดตั้งระบบ CCTV จำนวน 4 จุด ภายในบ้าน

 

        ลูกค้ามีความต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิดเพื่อจะใช้ในการดูแลรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณบ้าน ทีมงานได้ทำการติดตั้งกล้องทั้งหมด 4 จุดโดยคอบคลุมรอบบริเวณบ้านและสามารถเรียกดูภาพจากตัวกล้องวงจรปิดแบบออนไลน์ได้ผ่านมือถือของลูกค้าเอง

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService