01/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

 

 

 

 

 

ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

 

        ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพิ่มเติมจำนวน 2 จุดภายในบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ทีมงานได้เข้าทำการติดตั้ง และทดสอบระบบหลังการติดตั้งก่อนส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService