20/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

 

 

 

 

แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

 

        ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในบริเวณหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทีมงานเป็นการด่วนในเวลากลางคืน ทีมงานเข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขสาเหตุดังกล่าวเกิดจากสายชำรุด หลังจากแก้ไขเสร็จได้ทำการทดสอบก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService