22/04/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

 

 

 

 

 

แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

 

        ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เป็นการด่วนเนื่องจาก WiFi ภายในหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ปัญหาที่พบเกิดจากสายสัญญาณชำรุด ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService