03/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไข & ซ่อมบำรุงระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

 

 

 

แก้ไข & ซ่อมบำรุงระบบ CCTV ภายในร้านอาหาร

 

        ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้งานกล้องวงจรปิดภายในร้านอาหารได้ สาเหตุเกิดจากภัยธรรมชาติ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไขพร้อมซ่อมระบบไฟฟ้าที่เชื่อมต่อไปยังอุปกรณ์ CCTV ใหม่จึงสามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService


นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService