03/05/2019 0 Comment(s) ผลงานของเรา,

แก้ไข & ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

 

 

 

แก้ไข & ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า

 

        งานบำรุงรักษาอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า เนื่องจากตัวอุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ ทีมงานจึงทำการแก้ไขพร้อมเปลี่ยนอะไหล่ชุดใหม่พร้อมทดสอบการใช้งานหลังการแก้ไขก่อนส่งมอบลูกค้า ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VRProService

นึกถึงทีมงานมืออาชีพนึกถึง VRProService