[Trick] วิธีตั้งค่า ARP เพื่อป้องกันการ Fix IP Address

[Trick] วิธีตั้งค่า ARP เพื่อป้องกันการ Fix IP Address

10/10/2024 0
ARP คืออะไร?          ARP (Address Resolution Protocol) คือโปรโตคอลที่ทำหน้าที่ตรวจสอบคู่ระหว่าง IP Address กับ MAC Address ระบบ IP ไม่สามารถเรียกใช้ฮาร์ดแวร์ในการส่งข้อมูลด้วยตัวเองเมื่อระบบ IP ต้องการส่งข้อมูลจะต้องร้องขอจากชั้น Data-Link แต่เนื่อง...
อ่านต่อ