[News] ข่าวงาน MUM CAMBODIA ON 21 JANUARY 2019

[News] ข่าวงาน MUM CAMBODIA ON 21 JANUARY 2019

20/01/2019 0
 MIKROTIK USER MEETING CAMBODIA 21 JANUARY 2019          วันนี้แล้วสำหรับงานประชุมรวบรวมเหล่าผู้ใช้งานอุปกรณ์ MikroTik ในงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคนิคการใช้งานอุปกรณ์ MikroTik รวมถึงการพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดจากการนำไปใช้งาน สำหรับครั้งนี้จัดขึ้นที่...
อ่านต่อ