[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

[Solutions] ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท

01/05/2019 0
ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท      ติดตั้ง Access Point เพิ่มเติม 2 จุดภายในบริษัท         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการติดตั้งอุปกรณ์ Access Point เพิ่มเติมจำนวน 2 จุดภายในบริษัทเพื่อให้ครอบคลุมการใช้งาน ทีมงานได้เข้าทำการติดตั้ง...
อ่านต่อ
[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

30/04/2019 0
On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ      On-Site Service ระบบสำรองไฟ & ระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าได้เรียกใช้บริการจากทางเรา On-Site Service เนื่องจากอุปกรณ์สำรองไฟฟ้า อุปกรณ์ Computer ภายในออฟฟิศไม่สามารถใช้งานได้ ที...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

26/04/2019 0
งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน     งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน         ทีมงาน VRProService เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ WiFi ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา MA ที่ลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ขอบคุณลูกค...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน

25/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน.     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในบ้าน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เนื่องจากไม่สามารถเรียกดูกล้องวงจรปิดผ่านมือถือได้ ทีมงานจึงเข้าทำาการตรวจสอบพร้อมแก้ไขปัญหาให้สามารถใช้งาน โดยหลังจากแก้ไขเสร...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ

24/04/2019 0
งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศ         งาน MA ระบบ Network & CCTV ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา โดยทีมงานเข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ภายในให้พร้อมใช้งานอย่างเสมอ ขอบคุณลูกค้าที่ไว้วางใจเลือกใช้บริการจากทางเรา VR...
อ่านต่อ
[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ

22/04/2019 0
งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ     งาน MA ระบบ CCTV ภายในออฟฟิศ      ลูกค้าไม่สามารถเรียกใช้งานกล้องวงจรปิด จึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานได้เข้าทำการตรวจสอบเบื้องต้นพบปัญหาเกิดจาก ระบบอินเตอร์เน็ตหลังจากแก้ไขเสร็จแล้ว ได้ส่งมอบงานให้กับทางลูกค้า...
อ่านต่อ