[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB

[Solutions] อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB

06/05/2019 0
อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB     อัพเดทอุปกรณ์ Computer เพิ่ม Ram จำนวน 2GB         ลูกค้าต้องการติดตั้งระบบ CCTV เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยภายในและภายนอกออฟฟิศพร้อมทั้งติดตั้งอุปกรณ์ WiFi เพื่อให้สามารถใช้งานระบบสื่อสารแบบไร้สายได้ด้วย ...
อ่านต่อ