[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

[Solutions] งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน

26/04/2019 0
งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน     งาน MA ระบบ WiFi ตรวจสอบอุปกรณ์ให้พร้อมใช้งาน         ทีมงาน VRProService เข้าทำการตรวจสอบอุปกรณ์ WiFi ภายในออฟฟิศตามระยะเวลา MA ที่ลูกค้าได้ทำการเลือกใช้บริการ พร้อมทดสอบการใช้งานเบื้องต้น ขอบคุณลูกค...
อ่านต่อ
[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

[Solutions] ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว

23/04/2019 0
ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว     ติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว         งานติดตั้งอุปกรณ์ Access Point จำนวน 7 ตัว ลูกค้ามีความต้องการใช้งาน WiFi ภายในออฟฟิศทั้งหมด 3 ชั้น ทีมงานจึงได้ออกแบบ และกำหนดจุดติดตั้งอุปกรณ์ Access Point ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

[Solutions] แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ

23/04/2019 0
แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ     แก้ไขระบบ Computer ภายในออฟฟิศ         ลูกค้าต้องการให้ทีมงานเข้าทำการแก้ไขระบบภายในของออฟฟิศ ทีมงานได้เข้าทำการแก้ไข พร้อมทำการ Setup ระบบภายในเช่น Computer, Printer, Fax, ให้พร้อมใช้งานก่อนส่งงานให้กับลูกค้า ขอบคุ...
อ่านต่อ
[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

[Solutions] งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ

22/04/2019 0
งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ      งานแก้ไขระบบ Printer & Network ภายในออฟฟิศ       งานแก้ไขระบบ Printer & Network เนื่องจากไม่สามารถใช้งานลูกค้าจึงเรียกใช้บริการ MA จากทางเราทีมงานจึงได้ทำการแก้ไขให้สามารถใช้งานได้เป็นปกติ ขอบคุณลูกค้าท...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน

22/04/2019 0
แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน      แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้านกรณีเร่งด่วน         ลูกค้าเรียกใช้บริการ On-Site Service เป็นการด่วนเนื่องจาก WiFi ภายในหมู่บ้านไม่สามารถใช้งานได้ทีมงานจึงเข้าทำการตรวจสอบและแก้ไขให้สามารถใช้งานได้ ปัญหาที่พ...
อ่านต่อ
[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

[Solutions] แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน

20/04/2019 0
แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน     แก้ไขระบบ WiFi ภายในหมู่บ้าน         ลูกค้าไม่สามารถใช้งาน WiFi ภายในบริเวณหมู่บ้านได้จึงได้เรียกใช้บริการ On-Site Service จากทีมงานเป็นการด่วนในเวลากลางคืน ทีมงานเข้าตรวจสอบและทำการแก้ไขสาเหตุดังกล่าวเกิดจากสายชำรุด ...
อ่านต่อ