MikroTik Academy

MikroTik เปิดขยายการเรียนรู้ไปสู่สถานศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ MikroTik Academy Program รายละเอียดตามเอกสาร -> Download PDF

MikroTik Academy Program นี้เปิดให้สำหรับสถาบันการศึกษาเช่น มหาวิทยาลัยวิทยาลัย เทคนิควิทยาลัย อาชีวศึกษาและสถาบันการศึกษาอื่น ๆ 


ข้อกำหนดสำหรับสถาบันการศึกษาที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ

  • ต้องจัดการฝึกอบรม MikroTik เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในสาขาวิชานั้นๆ
  • จัดฝึกอบรมให้กับนักศึกษาของสถานศึกษา
  • มีพื้นที่และห้องปฏิบัติการสำหรับการฝึกอบรม 
  • มีระบบ Internet ที่เหมาะสมกับหัวข้อการเรียนการสอน
  • มีอาจารย์ผู้ฝึกสอนที่ได้รับการแต่งตั้งจาก MikroTik ให้เป็น  MikroTik Academy Trainer
  • หลักสูตรและสถานศึกษาต้องได้รับการรับรองจาก MikroTik โดยตรง


ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วม

สามารถกรองข้อมูล Online หรือติดต่อเรา บริษัท วีอาร์โปรเซอร์วิส จำกัด โทร 096-6591415, 096-659-1951 Email: [email protected]